Distribution for the Zone Antarctic
Batheuchaeta peculiaris  Markhaseva, 1983   (F,M)
NSZ:
1 for the Zone Antarctic